Πολιτική απορρήτου

Η BARRACUDA LUXURY BOAT RENTAL δίνει ιδιαίτερη σημασία και σεβασμό στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τους όρους συλλογής ή διαλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών δεδομένων από την Πλατφόρμα μας ή από τα συμβόλαια που συνάπτονται με τους πελάτες. Η παρούσα Πολιτική και οι όροι της ενδέχεται να ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά από τους χρήστες του ιστότοπου για τυχόν αλλαγές.

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα”, όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες οποιουδήποτε προσώπου, είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για επαγγελματίες, όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ. που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός πελάτη ή επισκέπτη του ιστότοπου, εφεξής καλούμενα “Προσωπικά δεδομένα ή Δεδομένα”.

2. Ποια είναι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;

Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, τροποποίηση, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους με σκοπό τη διαδικασία, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα φυσικών προσώπων.

3. Πώς συλλέγονται τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: Όταν επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου ή του ιστότοπού μας για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή των επαγγελματιών χρηστών μας Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας ως απλός χρήστης κάνοντας κράτηση ή χρησιμοποιώντας τις φόρμες ενδιαφέροντος και επικοινωνίας ή κράτησης Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας – extranet ως εξουσιοδοτημένος ή ειδικευμένος χρήστης, κάποιος εξουσιοδοτημένος που διαχειρίζεται άλλους χρήστες και δεδομένα για το σκοπό των υπηρεσιών Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα μας έχουν διαβιβαστεί από άλλους τρίτους. Περιστασιακά, από τρίτους, οι οποίοι μπορούν νομίμως να μας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με εσάς ή στα αρχεία των οποίων μπορούμε νομίμως να έχουμε πρόσβαση. Εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο τρίτος έχει προηγουμένως λάβει γνώση της παρούσας Πολιτικής και λειτουργεί σύμφωνα με τον νέο ΓΚΠΔ. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, δεν θα πρέπει να μας παρέχετε καμία πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός εάν έχετε τη συγκατάθεση του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη γονική σας μέριμνα. Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να διατηρούμε τις πληροφορίες σας ενημερωμένες, ενημερώνοντάς μας για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά σας δεδομένα.

4. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

Οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων που σας αφορούν ενδέχεται να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία μέσω των διαφόρων υπηρεσιών και μέσων που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική: Δεδομένα επικοινωνίας, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός φαξ, περιοχή κ.λπ. Χρήση του ιστότοπου & επικοινωνία: πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και αν ανοίγετε ή προωθείτε τις λειτουργίες επικοινωνίας ή τις πληροφορίες μας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω των cookies (η Πολιτική Cookies της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη εδώ και καθορίζει τις λεπτομέρειες). Πληροφορίες για κρατήσεις και υπηρεσίες: Πληροφορίες κράτησης, ταυτότητα πελάτη, αριθμοί και δεδομένα συναλλαγών, οικονομικά δεδομένα, υπηρεσίες υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των παραπόνων και των αξιώσεων.

5. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Υποστήριξη πελατών – Μάρκετινγκ – Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας για την υποστήριξη και τη διαφήμισή τους με τη συμφωνία αλληλεπίδρασής σας. Η BARRACUDA LUXURY BOAT RENTAL μπορεί να προσφέρει μια υπηρεσία Extranet στον Πάροχο ή τον Προμηθευτή Ταξιδιωτών (Travel Supplier). Ο Ταξιδιωτικός Προμηθευτής διασφαλίζει και διατηρεί την εμπιστευτικότητα και με ασφάλεια το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και δεν αποκαλύπτει το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σε κανένα άλλο πρόσωπο εκτός από εκείνα που χρειάζονται πρόσβαση στο σύστημα για την εκπλήρωση της εργασίας και των αρμοδιοτήτων τους. Όλα τα δεδομένα είναι κωδικοποιημένα προκειμένου να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

6. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας από την εταιρεία;

Για τα δεδομένα σας που σχετίζονται με το ενημερωτικό δελτίο και τη χρήση των Cookies, η νομιμότητα της επεξεργασίας βασίζεται στη δική σας συναίνεση. Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια διώκεται από το νόμο.

7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας κάθε ταξιδιωτικού προμηθευτή, το οποίο δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο. Η BARRACUDA LUXURY BOAT RENTAL μπορεί να μοιραστεί ή να αποκαλύψει τα δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει ρητά ή όταν απαιτείται από το νόμο.

8. Πώς διασφαλίζουμε ότι τα Στελέχη σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Τα Στελέχη έχουν συμφωνήσει και συνάψει συμβατική σχέση με την Εταιρεία: να τηρούν την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων να μην αποστέλλουν Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτους χωρίς την άδεια της Εταιρείας να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τα Προσωπικά σας Δεδομένα να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον κανονισμό GDPR.

9. Αποστέλλουμε ή στέλνουμε τα δεδομένα σας στο εξωτερικό;

Δεν αποστέλλουμε ή στέλνουμε τα δεδομένα σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο εντός της ΕΕ.

10. Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Τα δεδομένα που μας παρέχετε θα διατηρηθούν / αποθηκευτούν από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε διαβιβάσει τα δεδομένα σας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, για τα δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε για σκοπούς μάρκετινγκ, αυτά τηρούνται με τη λήψη της σχετικής συναίνεσης, η οποία υπολογίζεται με την ανάγνωση και αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου με πλαίσιο ελέγχου ή συμφωνίας, και μέχρι να την ανακαλέσετε με διαγραφή στο συγκεκριμένο πεδίο στα ενημερωτικά δελτία που αποστέλλονται από το τμήμα μάρκετινγκ της εταιρείας μας ή από οποιοδήποτε άλλο τμήμα του. Τα Δεδομένα που συλλέγονται από τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική για τα Cookies. Τα δεδομένα αλληλεπίδρασης μεταξύ των τύπων χρηστών αποθηκεύονται μόνο για την εξυπηρέτηση του στόχου της αλληλεπίδρασής τους με τη χρήση των συστημάτων μας. Μετά τη λήξη του στόχου των συναλλαγών μεταξύ τους, τα δεδομένα διαγράφονται ή αποθηκεύονται μόνο για στατιστικούς σκοπούς χωρίς να διατηρούνται πληροφορίες που μπορούν να τους ταυτοποιήσουν. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας μόνο σε άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να τα χρησιμοποιήσουν για τον συγκεκριμένο σκοπό της αλληλεπίδρασης και αφαιρούμε τα περιττά δεδομένα ως μέτρο προστασίας.

11. Είναι τα δεδομένα σας ασφαλή;

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Έχουμε λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφή τυχαίας ή δόλιας επεξεργασίας. Χρησιμοποιούμε το Secure Socket Layer (SSL) για να διασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας. Τα μέτρα αυτά επανεξετάζονται και τροποποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες. Η επεξεργασία των Δεδομένων σας με οποιονδήποτε τρόπο επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, υπαλλήλους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω

12. Ποια είναι τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων και μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας. Εάν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας, μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων που παρατηρείτε, σε ποιον θα δοθούν, για πόσο χρονικό διάστημα τα αποθηκεύουμε, εάν είναι αυτοματοποιημένα για τη λήψη αποφάσεων, αλλά και για άλλα δικαιώματά σας, όπως διόρθωση, διαγραφή δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας και υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή προσωπικά δεδομένα. Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει σφάλμα στα Δεδομένα σας, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωσή τους Έχετε το δικαίωμα διαγραφής / το δικαίωμα στη λήθη Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, εάν αυτή είναι η μόνη νομική βάση Έχετε το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα δεδομένα σας Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβουμε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο μέρος. Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο διάστημα εκκρεμεί η ένσταση επεξεργασίας σας Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να λάβετε τη συγκατάθεσή σας και θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, εκτός εάν υπάρχουν άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν του δικαιώματός σας

13. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί σας στο mail info@barracudaboats.gr.

14. Πότε απαντάμε στα αιτήματά σας;

Θα απαντήσουμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας. Ωστόσο, εάν το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός ενός μηνός εάν χρειαστεί να πάρουμε δύο (2) μήνες επιπλέον ως παράταση εντός της οποίας θα σας απαντήσουμε. Εάν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει εύλογο τέλος, λαμβάνοντας υπόψη το διοικητικό κόστος παροχής πληροφοριών ή εκτέλεσης της αιτούμενης ενέργειας, ή να αρνηθεί να απαντήσει στο Αίτημα .

15. Χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων / συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, με βάση την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των Δεδομένων σας. Τα cookies χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας πάντα μετά από τη διαδικασία ενημέρωσης και τη συγκατάθεσή σας.

16. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679/ΕΕ και γενικά το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΓΚΠΔ).

17. Πού μπορείτε να προσφύγετε εάν παραβιάζουμε την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομείο Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ. 2106475600, e-mail contact@dpa.gr) εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

18. Πώς θα ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική;

Θα επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική όποτε είναι απαραίτητο. Εάν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, θα σας ενημερώσουμε είτε με ανάρτηση ειδοποίησης σε εμφανές σημείο πριν από την έναρξη ισχύος των αλλαγών είτε με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε την παρούσα Πολιτική σε τακτά χρονικά διαστήματα για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.